Blogg for avd. for natur- og realfag, HiNE, 2008 - 2011

Følges av 27 medlemmer.

[NB! Disse sidene er nå utelukkende bevart som historisk vitnesbyrd og representerer ikke lengre HiNe som institusjon NB!] Høgskolen i Nesna har vært på Web siden februar 1995, og var da første institusjon i Nordland med egen webserver, og nummer tre i Nord-Norge, bare “slått” av Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø. Siden den gang har utviklingen gått raskt og i dag står HiNe ved et veiskille. Skal vi gå aktivt i gang med å benytte Web 2.0 i vår virksomhet, eller skal vi holde oss til Moodle? Denne sonen er en del av arbeidet ved Avdeling for Natur- og Realfag med å utforske Web 2.0 som arena og verktøy for undervisning både i Informatikk og ved andre realfagstudier. Her håper vi også å kunne gi ny informasjon til folk flest, og få våre samarbeidspartnere og støttespillere med i aktiv diskusjon innenfor tema som angår natur- og realfag.. Mer om sonen

Origo Blogg for avd. for natur- og realfag, HiNE, 2008 - 2011 er en sone på Origo. Les mer

Suksess for overgrepsfilter

I 2007 ble et filter mot distribusjon av overgrepsbilder utarbeidet av Telenor i samarbeid med Kripos for å hindre tilgang til overgrepsmateriale for norske brukere av Internett. Etter at filteret ble lansert for Telenor sine kunder har en rekke andre Internett-tilbydere, også det statlige selskapet UNINETT, sluttet seg til ordningen. Filteret var opprinnelig frivillig for brukere, men det gjelder i dag for alle kundene hos Internett-leverandørene som samarbeider med Kripos.

Prosjekt Gå inn i din tid

Fra 2003 til 2009 var Høgskolen i Nesna eneste utdanningsmiljø i Norden som hadde et IT-studie der Internett-relaterte seksuelle overgrep mot barn var satt på pensum. Fagområdet som dannet grunnlag for dette arbeidet var modulen Samfunnsinformatikk. Etter hvert ble undervisningen i dette emnet utvidet til også å gjelde lærerstudiet, da først og fremst gjennom informatikkseksjonens nettstudie IKT og Læring. Arbeidet mot overgrepsmateriale var et samarbeid mellom HiNe og Redd Barna, og var organisert i et prosjekt som fikk navnet Gå inn i din tid. I følge Redd Barna var samarbeidet unikt i verdenssammenheng. Også Kripos deltok aktivt i prosjektet.

I 2007 tok Høgskolen i Nesna, som den første høgere utdanningsinstitusjon i Norge initiativ til å få montert inn Telenor/Kripos sitt filter mot overgrepsbilder på høgskolens internettserver. Arbeidet ble ikke iverksatt da UNINETT året etter vedtok, til tross for tidligere skepsis, å installere dette på sine hovedservere og dermed dekke samtlige høgere utdanningsinstitusjoner i Norge.

Vi nærmer oss nå utgangen av 2010 og i den anledning kan det være greit å ta et lite tilbakeblikk på det arbeidet HiNe ved sin informatikkseksjon gjorde. Hadde det noen hensikt? Og har det såkalte overgrepsfilteret hatt sin ønskede virkning? Jeg stiller spørsmålene til Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen ved Kripos, for tiden stasjonert som Criminal Intelligence Officer ved Interpol sitt kontor for Trafficking in Human Beings.

- "Vi har sett en ganske betydelig nedgang i antall treff på stoppsiden vår i Norge, altså at det er færre mennesker som opplever å få trafikken sin re-dirigert. Dette kan skyldes flere ting, så som:

  • Folk har ikke noen seksuell interesse for barn lenger
  • Folk lar være å klikke ukritisk på alle linker de kommer over
  • Folk har forstått at i Norge er ikke Web noe egnet sted å finne overgrepsmateriale
  • Aksjoner mot bakmennene og demontering av kriminelle organisasjoner har ført til at det er færre nye domener som opprettes
  • Arbeidet som politiet og betalingsinstitusjonene har gjort i forhold til kredittkortbruk og betaling for slikt materiale på Internet har vært en suksess

Personlig tror jeg grunn 1 er utelukket og at årsaken er en kombinasjon av de øvrige. Siden våren 2009 har det vært en betydelig nedgang, og tallene vi ser nå er nærmest en halvvering siden toppåret 2009. Likevel har vi omtrent 10 000 treff hver eneste dag i Norge, så problemet består – men i mindre grad enn før. Vi ser også at det er mindre nytilgang av domener, at hostingselskaper (eller ihvertfall de fleste av dem) er flinkere til å drive selvsensur og fjerne slikt uten vår medvirkning og at de på oppfordring fra politiet er raskere til å etterkomme krav om fjerning", sier Bjørn-Erik Ludvigsen.

Stor motstand

Politioverbetjent Ludvigsen mener at stoppsiden gir folk en påminnelse om hva de holder på med, enten dette var en villet eller ikke villet handling, og at dette er meget bra. På den måten får politiet en viss tilstedeværelse på Internett også, slik de er ellers i samfunnet. Internett er, slik vi ser det, tross alt bare en forlenget del av samfunnet, legger Ludvigsen til.
For tiden er Ludvigsen stasjonert ved Interpol, der han blant annet jobber med å spre ideen om et overgrepsfilter til resten av verden. Politioverbetjenten opplever stedvis en betydelig motstand mot polisiær virksomhet på Internet fra ulike interessegrupper.
- “Jeg har vært i Europaparlamentet og presentert dette og møtte der sterke lobbykrefter som jobber mot blokkering, så det er absolutt ikke sikkert at forslaget til direktiv fra Europakommisjonen om at alle land bør blokkere overgrepsmateriale blir vedtatt”, sier Ludvigsen.

Søkeselskapene tar større ansvar

Ifølge politioverbetjent Ludvigsen har også de ulike selskapene som tilbyr søketjenester på Internett, tatt et ansvar for innholdet de gir tilgang til i større grad enn tidligere.

Prosjekt Gå inn i din tid førte til bedre kunnskap

På spørsmålet om det arbeidet HiNe gjorde med Prosjekt Gå inn i din tid hadde noen hensikt, svarer Bjørn-Erik Ludvigsen slik: «Arbeidet som dere gjorde i sin tid var med på å bedre kunnskapen om hvordan mye av dette hang sammen, både for undertegnede og andre. Tiden begrenser muligheten vi har til å være fullstendig oppdatert på alt som foregår, overalt – og alt arbeid som gir oss kortversjonen og oversikten er veldig bra.»

I den siste tiden har prolitioverbetjenten jobbet særlig med Freenet og TOR for å finne nye serier med overgrepsmateriale som politiet kan jobbe med i forhold til identifisering av ofre og overgripere. I 2005 fikk HiNe sine informatikkstudenter et spørsmål fra Kripos om de kunne se nærmere på Freenet som mulig distribusjonskanal for overgrepsmateriale. Fra vår kontaktperson i Redd Barna fikk vi beskjed om at Interpol ved Anders Persson og John Stamnes gjerne ville ha rapporten, noe de selvsagt fikk. Rapporten kan leses i pdf-format her.

Internasjonalt arbeid

Filter mot distribusjon av overgrepsbilder ble i 2007 endret til CSAADF (Child Sexual Abuse Anti Distribution Filter) etter at implementering av denne måten å forebygge distribusjon av overgrepsmateriale ble adoptert i et Europol-prosjekt kalt CIRCAMP (Cospol Internet Related Child Abuse Material Project). Prosjektet ble ledet av de to Norske politimennene John Stamnes og Bjørn-Erik Ludvigsen og hadde blant annet som mål å fjerne kundebasen for de kommersielle tilbyderne av overgrepsmaterial ved å vanskeliggjøre potensielle kunders tilgang til Web-sider som omsetter denne type straffbart innhold. Interpol har adaptert Kripos sitt filter og tilbyr dette som en tjeneste til land der politiet ikke har prioritert dette området.

Vi har kontroll

Avslutningsvis konkluderer politioverbetjent Ludvigsen at weben ikke er noe stort problem i Norge. «Vi har kontroll», uttaler han, men legger til «På verdensbasis er problemet fortsatt tilstede, men i mindre grad enn tidligere, og det er sterke krefter som ønsker å hindre at vi innfører løsninger som i Norge. Hva konklusjonen blir til slutt, vet jeg ikke».

Vist 326 ganger. Følges av 1 person.
Annonse